Sìth dhut, a phiuthar, chunnaic mi gu robh i a’ dol a‑steach do chomhan nighinn aoin de na cinnich, agus air beulaibh an ionaid-chathair bha a làn ainm sgrìobhte, agus i air a cuartachadh le ròsan, agus beatha fhada sgrìobhte ann, agus bha mòran ann. Bha sgoilean agus sheikhs a' beannachadh oirre nuair a rugadh i, agus chaidh i air chèilidh Agus chunnaic i muineal òir trom agus breagha, ghabh i e, agus dh'fhalaich i na uchd e, agus chunnaic i slabhraidh fhada aig a cheann, agus bha i làn de emeralds uaine, agus sheas i anns na neoil agus bha e glè fhada, agus mar sin gheàrr i e, agus ghabh i e, agus sheall i do dhuine e agus thuirt i rithe leth gu leth a thoirt dha agus thill i don chomhan agus bha e falamh agus rinn i ùrnaigh agus rinn e gearan air a staid